Giáo dục
Ngành giáo dục đang chuyển mình nhanh chóng và thay đổi với cả người học và người dạy. Để bắt kịp với tốc độ thay đổi của bối cảnh công nghệ trong trường học, các nhà lãnh đạo ngành cần cân nhắc về việc áp dụng các sáng kiến CNTT. Các giải pháp CNTT cho giáo dục giúp các tổ chức khai thác toàn bộ tiềm năng của cơ sở hạ tầng và mạng CNTT, tăng cường đổi mới và phát triển cho cả học sinh và giáo viên.
Digital Learning chính một cấu phần quan trọng để đưa các công nghệ mới nhất cải tiến các quy trình dạy và học trong ngành giáo dục.
Sản phẩm liên quan
Hạ tầng CNTT
- CMC Cloud
- Amazon Web Service
- Google Cloud Platform
- Microsoft Azure
Học từ xa và tương tác trực tuyến
- Microsoft Office 365
- Google WorkSpace
- CWorks (Freshworks x CMC)
Quản lý và Phân tích dữ liệu
- Oracle Data Warehouse
- CMC Data Warehouse
- Azure Data Warehouse
- Google Big Querry
Bảo mật
- CMC SOC
- IBM QRadar
- CMC Vulnerability Assessment Platform
- CMC Malware Detection & Defence
- CMC Threat Intelligence
- CMC Web Application Firewall
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng