Bảo hiểm
Bảo hiểm là ngành kinh doanh rủi ro! - Với sự thay đổi chóng mặt của công nghệ, ngành bảo hiểm được biết đến với khái niệm mới "Bảo hiểm số (Digital Insurance)". Theo Gartner: "Bảo hiểm (kỹ thuật) số" là việc tận dụng thông tin và công nghệ để kích hoạt các năng lực mới trong chuỗi giá trị ngành bảo hiểm để tối ưu hóa, chuyển đổi và tạo ra các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh và hệ sinh thái bảo hiểm mới.
Sản phẩm liên quan
Hạ tầng
- CMC S3 Storage
- CMC Elastic Compute
- CMC Private Cloud
Nền tảng
- CMC Open API Connect
- Kong API (API Management)
Ứng dụng
- CMC Auto Call
- CMC One C.X
- Cworks
- C-Pro
- Voice OTP
Phân tích dữ liệu
- CMC Data Warehouse
- Oracle Data Warehouse
- Azure Data Warehouse
Trí tuệ nhân tạo & học máy
- CMC OCR
- CIVAMS.FACE
- CMC CA
- CMC e-Contract
- CIST Social Listening
Bảo mật
- CMC SOC
- CMC Vulnerability Assessment Platform
- CMC Malware Detection & Defence
- CMC Threat Intelligence
- CMC Web Application Firewall