Chế tạo - Sản xuất
Ngành Chế tạo - Sản xuất (Manufacturing) là một ngành quan trọng của nền kinh tế, là nền tảng và động lực hỗ trợ các ngành công nghiệp khác phát triển. Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng. Theo đó, xu hướng chuyển đổi số của ngành được ưu tiên hàng đầu.
Sản phẩm liên quan
Hạ tầng CNTT
- CMC Cloud
- Amazon Web Service
- Google Cloud Platform
- Microsoft Azure
Hệ thống ERP
- SAP Business ONE
- Salesforce
IOT
- CMC IoT Cloud Platform
- 5G Platform
Nền tảng phân tích dữ liệu
- Oracle Datawarehouse
- CMC Datawarehouse
- Google BigQuerry
- Azue Datawarehouse
Câu chuyện thành công

Công ty TNHH thiết bị nặng Marubeni (MHE)

MHE có hơn 60 kế toán viên trên khắp cả nước, mỗi tháng phòng kế toán phải xử lý ít nhất khoảng 1.000 số hóa đơn điện tử đầu vào.
Các anh/chị Kế toán viên rất đau đầu khi mà hàng ngày họ phải xử lý, lưu trữ, phân loại, quản lý một cách rất thủ công, chưa kể không biết hóa đơn nào là hóa đơn hợp lệ để làm thanh toán.

example

Triển khai giải pháp C-Invoice cho Special Elastic Việt Nam

- Dùng hóa đơn giấy khó bảo quản, dễ rách hay cháy.
- Chi phí hàng năm cho hóa đơn giấy gây tốn kém.
- Dữ liệu hóa đơn không được quản lý tập trung, gây khó khăn trong quy trình vận hành.

example