Sự phát triển của cơ sở hạ tầng số rất quan trọng đối với tất cả các ngành công nghiệp của khu vực Nam Mỹ

Sự phát triển của cơ sở hạ tầng số rất quan trọng đối với tất cả các ngành công nghiệp của khu vực Nam Mỹ

09/12/2021 -  Hiệp hội các công ty viễn thông liên Mỹ khuyên rằng ngành viễn thông phải đối mặt với những thách thức lớn bao gồm thuế cao, khó khăn hành chính để phát triển cơ sở hạ tầng và chi phí phổ tần vô tuyến...

Cơ sở hạ tầng số là cơ sở cho tăng trưởng kinh tế ở châu Âu

Cơ sở hạ tầng số là cơ sở cho tăng trưởng kinh tế ở châu Âu

09/12/2021 -  Các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng số vẫn là những người hùng thầm lặng của tăng trưởng kinh tế trong thế giới hiện đại. Cơ sở hạ tầng số là hạt nhân cho toàn bộ ngành công nghiệp, tạo nền tảng cho các tầ...

Chúng tôi có thể giúp gì thêm cho bạn?

Hãy liên hệ với C.OPE2N ngay bây giờ