Thời trang Việt
Thách thức gặp phải
Hạ tầng phần cứng On-premise không đáp ứng dẫn đến thường xuyên gián đoạn dịch vụ, việc nâng cấp gặp nhiều khó khăn, nguy cơ mất dữ liệu rất cao.
Trong thời gian Big Sales, những ngày cuối tuần,...hệ thống bán hàng đặt tại on-premise không đáp ứng được yêu cầu của hệ thống để đảm bảo hoạt động ổn định và trải nghiệm của người dùng.

avatar
Thời trang Việt cần giải pháp như thế nào?

Đảm bảo performance hệ thống hoạt động ổn định.

Kết nối bảo mật - an toàn cho hơn 80 cửa hàng kết nối đồng thời vào hệ thống.

Hạ tầng Cloud linh hoạt trong việc tăng performance khi có yêu cầu vào những thời điểm Big Sales.

Hạ tầng Cloud đảm bảo tăng resource hệ thống cho 200 - 300 cửa hàng phát triển sau này.

Kiến trúc hệ thống cần đảm bảo khi scale-out không phá vỡ kiến trúc đã được xây dựng.

Kết quả đạt được

Migrate toàn bộ hệ thống từ On-premise.

Đáp ứng yêu cầu về performance của hệ thống hiện tại cũng như tại thời thời điểm Big Sales tăng trải nghiệm của Khách hàng. Cung cấp trải nghiệm bán lẻ nhất quán, được kết nối để trải nghiệm cá nhân hóa, bảo mật và theo yêu cầu.

Đáp ứng toàn bộ kết nối của hơn 80 cửa hàng vào hệ thống bán hàng bảo mật và an toàn.

Kiến trúc hệ thống vẫn đảm bảo không cần thay đổi khi scale-out hệ thống để đáp ứng yêu cầu performance đột biến trong những thời điểm Big Sales, thời gian cuối tuần, cuối tháng và cuối năm.

Sẵn sàng để bắt đầu với C.OPE2N