Bùi Duy Phúc

Bùi Duy Phúc

Chuyên gia Cloud, CDN, Akamai, AWS

Xây dựng phát triển hệ thống VOIP cho VTC (Wholesale, Callcenter, CallBack ...)
Xây dựng hệ thống private cloud cho VTC/Digicom
Triển khai hệ thông Cloud Computing của Microsoft
Xây dựng hệ thống truyền hình OTT Xmio cho Viettel IDC
Xây dựng và quản lý team vận hành các dịch vụ nội dung của Service Provider
Phát triển hệ thống Billing của Viettel
Quản lý vận hành CDN của Viettel

ABOUT Bùi Duy Phúc

11 năm kinh nghiệm về Linux/Windows
5 năm kinh nghiệm về Cloud Computing
4 năm kinh nghiệp về CDN - lĩnh vực truyền hình


PUBLISHED WORK

  1. 2011-2013: Kỹ sư tại công ty Viễn thông số VTC Digicom Xây dựng hệ thống thoại cố định vận hành hệ thống thoại quốc tế cho VTC Digicom
  2. 2013-2014: Kỹ sư tại công ty Kết nối số VTC Digilink: Xây dựng hệ thống Cloud Computing và Microsoft Cloud, xây dựng hệ truyền hình OTT Xmio cho Viettel IDC
  3. 2014-2019: Xây dưng, quản lý hệ thống phân phối nội dung số cho Service Provider
  4. 2019-2021 Tech Manager tại Cty TNHH Castis Việt Nam. Xây dựng hệ thống Billing, Quản lý hệ thống CDN phục vụ truyền hình Viettel Multicreen IPTV, OTT

EDUCATION

Cử nhân Đại học Bách Khoa Hà Nội

Chúng tôi có thể giúp gì thêm cho bạn?

Hãy liên hệ với C.OPE2N ngay bây giờ