Giải pháp chuyển đổi số

Quản trị nguồn lực và sản xuất

Giới thiệu chung

Nhà máy thông minh (Smart Factory) hay Connected Factory là sự tiến hoá vượt bậc từ một hệ thống sản xuất tự động hoá truyền thống sang một hệ thống sản xuất được kết nối và linh hoạt, dữ liệu được xử lý liên tục từ hoạt động sản xuất và kinh doanh có thể tự học và thích nghi theo nhu cầu mới của thị trường. Quản trị sản xuất thông minh cần tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau trong quá trình sản xuất, từ đó kiểm soát được quy trình, sự cố, theo dõi sổ kho, số hoá mọi hoạt động. Kết qủa đạt được là một hệ thống hiệu quả hơn, linh hoạt hơn, giảm down time, có khả năng dự báo và tự hiệu chỉnh. Quản trị sản xuất thông minh không chỉ là việc xây dựng các hệ thống lõi như MES hay ERP, chiến lược kết nối dữ liệu tới mô hình kinh doanh và vận hành để tạo ra giá trị đột phá sẽ là một lộ trình cần đầu tư và khám phá. COPE2N mang tới các giải pháp giúp cho doanh nghiệp bạn khai thác có hiệu quả nhất các nguồn lực sản xuất, bao gồm quản trị vận hành và tối ưu nguồn lực. Đồng thời giúp nâng cao trải nghiệm và thúc đẩy các mô hình kinh doanh sáng tạo cho Doanh nghiệp. [Xem thêm]

Quản trị nguồn lực và sản xuất

Lợi ích

Câu chuyện thành công

Thực thi chiến lược chuyển đổi số
Doanh Nghiệp

# #

Thực thi chiến lược Doanh Nghiệp

Thúc đẩy
tăng
trưởng
doanh thu
và khách
hàng
Tối ưu
quản trị
vận hành
và chi phí
Sáng tạo
và đổi mới
mô hình
kinh
doanh

Chúng tôi có thể giúp gì thêm cho bạn?

Hãy liên hệ với C.OPE2N ngay bây giờ